Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Popis stavby

Sakrální architektura vystavěna na obdélném půdorysu s půlkruhově ukončeným kněžištěm, krytá valbovou střechou, na hřebenu polygonální sanktusník. Fasády prolomeny půlkruhově zaklenutými a kruhovými okny s profilovanými šambránami, členěny pilastry a vpadlými výplněmi. V průčelí hranolová věž ukončená cibulovou střechou, ve vrcholu makovice s křížkem. V podvěží půlkruhově zaklenutý vstup s kamenným portálem a pilastry po stranách. K závěru přiléhá pravoúhlá přístavba sakristie, sochy sv.Václava a anděla s dítětem, umístěné v půlkruhově zaklenutých nikách, akcentují boční fasády. Novobarokní kostel postaven v letech 1905-1906.

Historie

Nový tršický chrám nahradil původní, ještě gotickou svatyni, připomínanou v listinách v roce 1374. její historie byla přepestrá - vícekrát byla poškozena a vyhořela, takže v roce 1885 dostala břidlicovou střechu, která nahradila původní šindelovou.
Současný prostorný kostel byl postaven podle projektu architekta dr.Josefa Peskáče, ministerského rady z Vídně, staviteli Albrechtem Hudcem z Hranic a Janem Sedláčkem z Lazů ve Slezsku.
Základní kámen nového kostela byl položen 29.5.1905 a již následující rok, dne 18.10.1906, kostel vysvětil olomoucký světící biskup ThDr.Karel Visner.Hudba a zpěv na kůru tršického kostela

Vyhotoveno ve spolupráci s Břetislavem Vybíralem, nar.1919, pro obecní kroniku 2000. (zkráceno)

Hudba a zpěv v kostele bývala a nadále zůstává nejen důležitou součástí bohoslužeb, ale je také ukazatelem kulturní úrovně obce.
Tršice mohou být pyšné na své zpěváky. V širokém okolí asi není jiné obce podobné velikosti, v níž by měl sborový zpěv tak dlouhou tradici, vcelku neměnný repertoár a i v současnosti mnohostranné uplatnění.
Pěvecký sbor vznikl v roce 1860 a nesl název "Hlahol". Zakladatelem byl řídící učitel J.Koblížek.
Tento zápis má být také projevem uznání dřívějším a nejstarším členům a členkám sborů, kteří zpívali na kůru někdy i déle nežli 50 roků. Zasloužili se o dobrou pověst tršických zpěváků. Jména těch, kteří nejdéle působili ve sborech, jsou na příslušných místech vytištěna tučně.


HISTORIE

Hudba při bohoslužbách

Malý orchestr, čítající 10-15 členů, hrával při všech slavných bohoslužbách o hlavních svátcích, na nichž vždy zpíval smíšený sbor.
Sóla na housle tehdy hrával Alois Steiger, sólistou na trubku byl Matouš Zatloukal. Velmi brzy po Únoru 1948 došlo k radikálním změnám. Na kůru přestal hrát malý orchestr a dechová hudba pak účinkovala pouze na pohřbech.
Hudební vystoupení v kostele však neskončila.
Při slavných mších ve vložkách začali asi od roku 1963 koncertovat mladí sólisté: nejdříve Marie Vybíralová (nar.1953), Břetislav Vybíral (nar.1955) a pak Aleš Ulrich (nar.1977).
V šedesátých a sedmdesátých letech z věže kostela zatroubili každoročně o štědrovečerní noci několik koled Rudolf Liebiger a Bohuslav Ohera (oba nar. 1929, oba ze Zákřova)

Zpěv při bohoslužbách

Chrámové sbory, při srovnání se současností, zpívaly na podstatně větším počtu bohoslužeb. Byly také početnější. Platí to zvláště o sboru mužském, který při božíhodových mších někdy zpíval slavnostní latinské Te Deum, velmi náročné a dlouhé. Měl v některých obdobích nacvičenu Reimannovu latinskou mši.
Smíšený sbor, jak již bylo uvedeno, při slavných mších zpíval téměř vždy s doprovodem malého orchestru. Zvláštností jeho repertoáru byly dvě mše a smuteční sbor "Otče náš" tršického rodáka Maxmiliána Koblížka. (Působil jako profesor na brněnské konzervatoři)

Nejvýznamnější členové sborů ve třicátých letech

Alois Herinek zpíval tenorová sóla a byl dirigentem smíšeného sboru. V tenoru byli také Alois Drápal a pan Přikryl. Jan Herinek a František Herinek zpívali 2.tenor. Libor Koutný, pan Závodník a pan Rychlý zpívali bas.
Ve sboru působili také Marie Štajgrová, provdaná Kolomazníková (alt), Zdeněk Štajgr a pan učitel Engliš (1.tenor), Jan Bém (1.bas), Jan Zatloukal a Jiří Kiml (2.bas) a jistě ještě mnozí další. Sóla pro soprán zpívala Slávka Přikrylová. Od počátku třicátých let byly již členkami sboru Zdeňka Drexlerová a Růžena Jiřičná.
V období okupace mimoto dětský sbor se sólisty nacvičil pro májové pobožnosti Loretánskou litanii. Zpíval ji i na májové, která se konala 6.května 1945, dva dny před koncem války. U kostelních dveří pak příslušníci Wehrmachtu zadrželi třicet mužů jako rukojmí.

SOUČASNOST

Každý týden se v tršickém kostele konají bohoslužby třikrát: Nedělní v 9,45 hod., v úterý a ve čtvrtek večer, obvykle v 18 hodin.

Hudba při bohoslužbách

Nyní jsou při bohoslužbách varhany jediným hudebním nástrojem. Absolvovaly ve dvou etapách, v letech 1995 a 1998, nezbytnou a nákladnou generální opravu, takže dobře slouží. Hraje se na ně o nedělích a svátcích. Varhaníkem je Břetislav Vybíral (nar.1919).
Až do roku 1998 na vánoční půlnoční hrával sólo na trubku Rudolf Liebiger ze Zákřova.

Zpěv při bohoslužbách

Sopránová sóla zpívá po mnoho desetiletí Marie Závodníková. Biblické písně i jiné sólové skladby příležitostně o svátcích nebo při pohřbech svých známých zpíval František Florýk, tršický rodák bydlící v Olomouci. Nyní mají nacvičeny některé z Biblických písní a Zdrávas Maria Vladimír Horák a František Lepař.

Smíšený sbor je při plné účasti dvacetičlenný-sopranistek je 8, altistky 2, tenoristé 4 a 6 basistů. Nácvik řídí varhaník Břetislav Vybíral, dirigentem je ing. Tomáš Vláčil.

Ženský sbor zpívá ve vložkách při každé slavné mši i při některých pohřbech.
Členky sboru na konci roku 2000 (pořadí určil věk): Soprán: Františka Horká, Marie Závodníková, Jiřina Bémová, Jaroslava Gregorová, Marie Calábková ze Zákřova, Anna Gregorová, Věra Gabrielová a Hana Gregorová.
Alt: Milada Vybíralová a Růžena Liebigerová ze Zákřova.

Mužský sbor zpívá každoročně o svátku Cyrila a Metoděje Křižkovského sbory Pastýř a poutnici a Dvě hvězdy. Mimoto má následující repertoár: Některé části Schweitzerovy latinské mše, op. 32, To den, Dvořákovo Largo (Veliký Tvůrce náš…), Sbor židů z Verdiho opery Nabucco, Sbor z opery K.M.Webera Čarostelec, Sbohem atd.
Složení mužského sboru na konci roku 2000 (pořadí rovněž určil věk):
I.tenor: Vladimír Horák a ing. Tomáš Vláčil
II.tenor: Břetislav Vybíral, RnDr. Karel Březina a František Lepař z Lipňan
I.bas: Jan Steiger a ing. Jaroslav Vybíral
II.bas: Jindřich Závodník, Jiří Krečman a Jan Březovský
(Během posledních let zemřeli: Václav Březovský, Jan Herinek a Rudolf Liebiger.)

Koncertní vystoupení

Na koncertech sbor zpíval v posledním desetiletí dvakrát, a sice v tršickém kostele v roce 1993 a v roce 1996 při podobné akci, pořádané v administrativní budově Tršické zemědělské a.s.. V obou případech se na programu podíleli mládí sólisté z rodiny Břetislava Vybírala. Vždy byla všechna místa pro posluchače zcela zaplněna.

Post scriptum

Dne 4.října 2001 náhle zemřel tršický rodák Břetislav Vybíral (nar.1919), dříve dlouholetý zástupce ředitele na hudební škole v Přerově, od roku 1940 varhaník v tršickém kostele, "duše" pěveckých chrámových sborů a také organizátor různých koncertních vystoupení vážné hudby v tršickém kostele. Mezi nezapomenutelné patří koncerty členů jeho rodiny (aktivní hudebníci orchestrů v různých evropských zemích) a především dobročinný koncert Janáčkova kvarteta z Brna, kde působí jako koncertní mistr na violoncello jeho syn Břetislav.


Počátkem roku 2003 sbor ukončil svou činnost.

zpět na "PAMÁTKY"© JV 2012