Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

S T A V E B N Í    Ú Ř A D    -    Základní působnost

Základní působnosti stavebního úřadu pro výkon stavebního zákona


Stavební úřad vykonává činnosti obecného stavebního úřadu vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z jeho provádějících předpisů (dále jen „stavební zákon“) a to zejména:

4.1. Na úseku územně správním – jak bude stavba umístěna, jak bude území využito

Stavební úřad vydává:

4.1.1. územní rozhodnutí

 • o umístění stavby nebo zařízení
 • o změně využití území
 • o změně vlivu užívání stavby na území
 • o dělení nebo scelování pozemků
 • rozhodnutí o ochranném pásmu
 • společné územní a stavební řízení

4.1.2. zjednodušené územní rozhodnutí

 • o umístění stavby nebo zařízení
 • o změně využití území
 • o změně vlivu užívání stavby na území
 • o dělení nebo scelování pozemků
 • o ochranném pásmu

4.1.3. územní souhlas

 • staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1
 • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
 • staveb pro reklamu
 • změn dokončených staveb

4.1.4. územně plánovací informace

4.1.5. uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu

Pozn.: Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby uvedené v § 79 odst. 2 a odst. 6, § 80 odst. 3 stavebního zákona. Doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem Tršice.

4.2. Na úseku stavebně správním – jak bude stavba provedena a užívána

Stavební úřad vydává:

4.2.1. souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
4.2.2. stavební povolení,
4.2.3. uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu
4.2.4. souhlas s užíváním stavby
4.2.5. kolaudační souhlas
4.2.6. povolení o předčasném užívání stavby
4.2.7. povolení zkušebního provozu
4.2.8. souhlas se změnou v užívání stavby
4.2.9. povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
4.2.10. rozhodnutí odstranění staveb, terénních úprav a zařízení

V případě, že je stavba provedena bez povolení, či souhlasu:

4.2.11. nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
4.2.12. stanovuje rozhodnutím podmínky k odstranění staveb, které byly nařízeny odstranit soudem
4.2.13. dodatečné povolení staveb

Kontrolní činnost:

4.2.14. provádí kontrolní prohlídky na stavbách
4.2.15. nařizuje zjednání nápravy na stavbách
4.2.16. vydává rozhodnutí o zastavení prací na stavbách
4.2.17. nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbách
4.2.18. vydává rozhodnutí ve věci příspěvku na nařízené nezbytné úpravy staveb
4.2.19. vydává rozhodnutí o zajištění provedení udržovacích prací
4.2.20. vydává rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby
4.2.21. vydává rozhodnutí o opatření na sousedních nemovitostech

Přestupky:
4.2.22. rozhoduje o přestupcích pokud dojde k porušení stavebního zákona a ukládá pokuty


Pozn.: Stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nevyžadují stavby uvedené v § 103odst. 1 a § 104 odst. 3 stavebního zákona. Doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem Tršice.

4.3. Ostatní činnosti vyplývající ze stavebního zákona

 • vydává různá sdělení, stanoviska, opatření, usnesení dle správního řádu 500/2004 Sb. mimo uvedená rozhodnutí ještě vydává: - sloučení územního řízení se stavebním řízením
 • sloučení územního souhlasu se souhlasem s prováděním stavby - vyjádření k záměrům z hlediska případného vydávání územního rozhodnutí pro obecný stavební úřad (oddělení OPS, speciální, vojenské a jiné stavební úřady)
 • vyjádření podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • vede správní řízení a vydává rozhodnutí o povolení výjimek z ust. vyhl. č. 268/2009 Sb., 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.
 • stanoviska k tzv. reálného rozdělení nemovitostí (pozemků, objektů)
 • vede evidence a ukládá dokumentace – archivuje spisy
 • vyřizuje stížnosti občanů na úseku stavebního zákona v rozsahu § 79 až § 184 stavebního zákona,
 • ověřuje existence staveb v případech, kdy se nedochovala dokumentace© JV 2012