Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

P L A T B A    Z A    L I K V I D A C I    T D O    2 0 1 7

Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2017

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 2/2015. Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci Tršice trvalý pobyt, cizinci s vybranými typy pobytů a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (viz. OZV).

Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2017 je stanovena na 500,- Kč. Tuto částku stanovilo Zastupitelstvo obce Tršice usnesením č.112/12-16 ze dne 21.11.2016.


Termín pro úhradu poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.dubna 2017. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2 000,- Kč, je možno zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 30.4. a 30.6.2017.


Způsob úhrady poplatku

Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

 • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 13. března do 29. března 2017 v úřední dny pondělí a středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin,
 • hotově na Zákřově 10. dubna 2017, v Lipňanech a Vacanovicích 11. dubna 2017, v Hostkovicích a Přestavlkách 12. dubna 2017 (přesný rozpis obdrží každá domácnost předem na letácích)
 • převodem na účet č. 1801708329/0800, v.s. 1337, do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno, příjmení a adresu poplatníka
 • převodem na účet č. 1801708329/0800, v.s. 1337 lze provést platbu za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále číslo účtu a datum příslušné platby.
 • K oznámení platby prostřednictvím společného zástupce je možno využít níže uvedený elektronický formulář.


Osvobození od poplatku

Na základě ohlášení a případně doložení existence skutečností zakládajících nárok na osvobození jsou dle obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v platném znění (dále jen "vyhláška") čl.6 od poplatku osvobozeni :

- fyzická osoba, která je

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
- Od poplatku se osvobozují:
 • poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,
 • poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Tršice, Tršice čp. 50, jehož skutečný pobyt v příslušném kalendářním roce není znám,
 • poplatník, který se celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
 • poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazby,
 • poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který je současně v příslušném kalendářním roce poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky.


Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku

Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů výše uvedených je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Skutečnost zakládající nárok na osvobození od poplatku, která nastala až po 30. 4. příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku. Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 6 vyhlášky. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly.


Přeplatek na poplatku

 • přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100 Kč
 • přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je nutno nárok uplatnit u notáře

V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese
vybiralova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba : Vladimíra Vybíralová
Elektronický formulář k oznámení platby prostřednictvím společného zástupce    >>

NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA POPLATKU ZE PSŮ V ROCE 2017

NEPŘEHLÉDNĚTE - PLATBA ZA VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2017 (za rok 2016)
© JV 2012